Algemene voorwaarden FysioMedics

Om ervoor te zorgen dat onze zorg optimaal tot zijn recht komt, en voor een goede gang van zaken, hebben wij een aantal algemene voorwaarden op een rijtje gezet:

 • Als u zich via de directe toegankelijkheid aanmeldt, voeren wij altijd eerst  een screening uit om te controleren of wij u in behandeling kunnen nemen.
 • Om de administratieve gegevensverwerking bij het eerste contact zo vlot/voorspoedig mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om een identiteitsbewijs en uw zorgpas bij dit eerste contact mee te nemen.
 • Mochten uw gegevens betreffende uw zorgverzekering gedurende de behandelepisode veranderen, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.
 • Afmelden of wijzigen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Bij een te late afmelding wordt de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Controleer a.u.b. zelf uw polisvoorwaarden. Wij doen dat ook (via Vecozo). Bent u gedurende het lopend kalenderjaar al bij een andere fysiotherapiepraktijk in behandeling geweest, dan is dit door onze administratie niet te controleren. U bent ten alle tijde eindverantwoordelijk voor het beheer van uw zittingen fysiotherapie conform uw ziektekostenverzekering.
 • Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u van ons een nota, tenzij de verzekeraar het debiteurenrisico op zich heeft genomen.
 • Met alle ziektekostenverzekeraars hebben wij afspraken en declareren wij rechtstreeks digitaal voor contractueel afgesproken tarieven.
 • Het kan af en toe voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Door het multidisciplinaire karakter van de praktijk verwijzen wij met uw toestemming intern naar elkaar.
 • In verband met de hygiëne stellen wij een grote badhanddoek beschikbaar.
 • Tijdens de trainingen in het sportruimte dient u sportschoenen met schone zolen te dragen.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Het is echter niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Laat deze dus niet in de wachtkamer achter.
 • In onze praktijk wordt niet gerookt.

Wanneer u een trainingsabonnement afneemt:

1.  Deelnemerschap.
     Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.  Betaling.
      Bij het aangaan van een deelnemerschap zijn contributiegelden aan FysioMedics verschuldigd.

3.  Wijzigingen abonnementen en verrichtingen.

a. FysioMedics is te allen tijde gerechtigd de gebruikerstijden, indeling en prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende abonnementen en voor de deelnemer eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe periode. De deelnemer  zal daarvan van tevoren op de hoogte gebracht worden en wel op een zodanig moment, dat deze met inachtneming van de opzegtermijn de overeenkomst desgewenst kan beëindigen.

b.  Indien de deelnemer als gevolg van een blessure in het geheel niet in staat is van de activiteiten/faciliteiten van FysioMedics gebruik te maken  kan FysioMedics geheel naar haar beoordeling, aan de deelnemer de mogelijkheid bieden het abonnement stop te zetten en dit te vervolgen op een door FysioMedics vast te stellen datum.

c.  FysioMedics behoudt zich het recht voor de gebruikerstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden,
Vakanties, of andere gemotiveerde redenen, maar brengt de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte

d. De deelnemer verplicht zich  melding te maken bij veranderingen van omstandigheden, waardoor niet meer voldaan kan worden aan de specifieke voorwaarden van een bepaald abonnement.

e. Een gemiste les mag op een ander tijdschip ingehaald worden, mits
de inhaalles binnen de gekozen abonnementsperiode valt. Een gemiste les is niet overdraagbaar.

4.  Beëindiging deelnemerschap.

a.  Opzeggen van het abonnement geschiedt middels melding via mail naar jeroen@fysiomedics.nl

b. Als opzegtermijn geldt een periode van 4 (vier) weken voor ingang van het volgende kwartaalabonnement.

5.  Vakantieperioden

a. Tijdens schoolvakanties en gedurende de zomervakantie gelden aangepaste trainingstijden.

6.  Aansprakelijkheid

a.  De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig mogelijk ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen.

b. De deelnemer verklaart hierbij al nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen FysioMedics wegens vergoeding van enige kosten, schade en interessen als gevolgen van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede of zoek raken van in het instituut achtergelaten kleding of voorwerpen. Schade, toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van FysioMedics door de deelnemer is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

c. De deelnemer vrijwaart FysioMedics voor iedere aansprakelijkheid tegen derden in verband met schade welke die derden hebben geleden tijdens aanwezigheid bij H&W.

7. Ontzegging toegang

a. De Deelnemer en/of de introducé zal alle doorFysioMedics vastgestelde regels onverkort naleven en de instructies uitvoeren.

b. FysioMedics is te allen tijde gerechtigd om de deelnemer die (en/of de introducé) zich niet aan de regels houdt, de toegang voor een door FysioMedics te bepalen duur te ontzeggen. De betreffende deelnemer en/of de introducé heeft dan geen recht op enige vergoeding in verband met het dan niet gerechtigd zijn tot het gebruik van de activiteiten/faciliteiten van FysioMedics.